คาสิโนออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุด บริการแอปพลิเคชันที่ได้รับการปรับปรุง

คาสิโนออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุด บริการแอปพลิเคชันที่ได้รับการปรับปรุง

คาสิโนออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุด

คาสิโนออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุด บริการแอปพลิเคชันที่ได้รับการปรับปรุง สำนักงานคณะกรรมการกำกับการ พนันแห่ งสหราชอาณาจักรเพิ่ง ประก าศเปิดตัวบริการแอพพลิ เคชั่ นที่ปรับปรุงใหม่สำหรับมืออ าชี พของ iGaming ที่ต้องกา ร ได้รับใบอนุญาตการทำงานส่ว  นตัว กระบวนการนี้เป็นส่วนห  นึ่งของแผนการของ UKGC  ที่

จะยกระดับมาตรฐานความ ปล อดภัยของอุตสาหกรรมกา รพนั นและทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น  อยู่กั บเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ ยวกับกระบวนการแล ะการปรั บเปลี่ยนทางเทคนิค และกฎหม ายล่าสุดของบริกา รแอปพลิเค ชัน

ใบอนุญาตทำง านส่วนตัวคือ อะไรใบอนุญา ตการทำงานส่ว นบุคคลหรือ P FL เป็นใบรับร องที่ต้องได้รั บโดยผู้เชี่ยวชาญ ทุกคนที่ต้อง การมีส่วนร่วมในอุ ตสาหกรร มการพนันและคาสิโ น ตาม  UKGC ใบอนุญาตถูกต้ องตาม กฎหมายสำหรับอาชีพกา รพนัน

ต่อไปนี้: ตัวแทนจำหน่าย  ,  UFABET, หัวหน้างานก าร เล่นเกมและเจ้าหน้าที่รักษ า ความปลอดภัย แอปพลิเคชั่น   PFL นั้นจะได้รับการดำเนินก  ารภายใน 8 สัปดาห์เนื่องจ า กมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งห มด  รายการของเอกสารทั้ง หมด ที่จำเป็นอาจจะพบได้บนเ ว็บไซ ต์อย่างเป็นทางการขอ ง UKG C

UKGC เปิดตัวบริก ารแอพพ ลิเคชั่น PFL ที่อัปเ กรดแล้ว คณะกรรมาธิการก ารพนันสหร าชอาณาจักรได้ป ระกาศอย่าง เป็นทางการว่า ออนไลน์ใบสมั ครบริการ PF L ที่ดีขึ้นจะสาม ารถใช้ได้ตั้ง แต่ 4 ธันวาคม  2018 ระบ บการอัพเกรดที่มีอ ยู่

มีชีวิ ตอยู่และสามารถเข้ าถึงได้จ ากการเชื่อมโยงเว็บ ไซต์ U KGC อย่างเป็นทางกา รของ ที่นี่ พอร์ทัลแอปพลิเคชั่น ที่ได้ รับการปรับปรุงและปรับป รุง ใหม่นั้นเป็นตัวอย่างของ G O V.UK ของรัฐบาลสหราชอา  ณาจักรซึ่งได้รับการสร้างขึ้นอ  ย่างมีสไตล์

คณะกรรมการกา รพนันหวังว่าระบบใหม่จะช่วย ลดขั้นต อนการสมัครและจะให้การสนั บสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ในระหว่า งทาง แถลงข่าวอย่างเป็นทา งการของ UKGC ตั้งแต่วันที่  3 ธันวาคม 2018 อ่านว่า:

“ บริการนี้ช่วยให้ผู้สมัครบริก ารมีประสิทธิภาพคล่องตัวและ ปรับปรุงมากขึ้น มันเป็นไปตา มการออกแบบ GOV.UK ทำให้ การส่งแอปพลิเคชันรวดเร็วแ ละง่ายขึ้น การสนับสนุนบริกา รแอปพลิเคชันใหม่นี้จะเป็นเค รื่องมือใน

การประมวลผลที่ไ ด้รับการปรับปรุงให้ใช้งานโด ยเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตของ คณะกรรมาธิการซึ่งรวมถึงกา รแนะนำการตรวจสอบการเปิด เผยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ (DBS) การปรั บปรุงเหล่านี้ควรส่งผลให้แอป พลิเคชันได้รับการประเมินอย่ างรวดเร็วยิ่งขึ้น”

ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาให ม่ผู้สมัครจะได้รับอีเมลและข้อ ความแจ้งเตือนให้ทราบถึงคว ามคืบหน้าของการสมัครของพ วกเขาตั้งแต่ช่วงเวลาของกา รส่งจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อใ บอนุญาตออกหรือใบสมัครถูกป ฏิเสธ

ข่าวประชาสัมพันธ์อย่า งเป็นทางการของ UKGC ยัง ระบุด้วยว่ากระบวนการสมัคร ใบอนุญาตที่ได้รับการปรับปรุง นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่ นของ

คณะกรรมการการพนัน เพื่อปรับปรุงวิธีการซึ่งพวกเข าควบคุมอุตสาหกรรมการพนัน โดยการทำให้ง่ายขึ้นโดยอัตโน มัติ มีการอัปเกรดอย่างต่อ

เ นื่องในที่ทำงานเช่นเครื่องมือก ารจัดการสิทธิ์ใช้งานส่วนบุคคลและเครื่องมือบำรุงรักษาใหม่ซึ่งจะมีให้ในปลายเดือนมีนาคม 2562

เพื่อความสะดวกของคาสิโนออนไลน์ ระดับเอเชียผู้สมัครคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรได้ออกวิดีโอสอนอย่างเป็นทางการที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการให้บริการแอพพลิเคชั่น PFL ในแต่ละขั้นตอน คุณสามารถดูวิดีโอด้านล่าง